This is only a print version to view the full version of the theme, click HERE
 
Forum Civilization.org.pl
Forum graczy gry Sid Meier's Civilization

Dyplo 7 - Zmiany w regulaminie Dyplo 7

cheos - 2011-11-29, 12:23
Post subject: Zmiany w regulaminie Dyplo 7
2011-11-29:
1. Usunięto punkt: 3.6.4 Fuzja (Fission): obniżono koszt do 2000 kolbek
Cena fuzji została przywrócona do standardowej w BTS (5500 kolbek bazowych)
Aktualny mod D7 v 1.3 to uwzględnia.
2. Dodano punkt 12. Ustawienia Gry

cheos - 2011-12-04, 22:50

2011-12-04:
Dodano punkt:
11.2 W przypadku wystąpienia OOS gracz musi się rozłączyć i zalogować jeszcze raz oraz o tym fakcie poinformować w dziale technicznym.

cheos - 2011-12-06, 11:42

2011-12-06:
Dodano punkt:
11.3 W pierwszych 50 turach zabronione jest paktowanie z nacją, której się nie poznało. W szczególności dopytywanie o sąsiadów oraz ich położenie.
11.4 Zabronione jest podpisywanie paktów jawnych z nacją, której się nie poznało.

cheos - 2011-12-10, 09:22

2011-12-10:
Dodano punkt regulaminu:
13. Godzina przeładowania i czas zniesienia.
13.1 Godzina przeładowania ustalona jest na w przedziale 9:00 - 10:00
13.2 Czas zniesienia o którym mowa w punkcie 5.4.1 ustala się na godzinę 21:00
13.3 Godzina przeładowania jak i czas zniesienia może ulec zmianie podczas prowadzenia rozgrywki.

cheos - 2012-01-27, 19:43

2012-01-27:
Dodano punkt regulaminu:
5.10 Gracz, który wypowiada wojnę ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie poinformować w wątku Aktualne wojny Dyplo 7.
Wpis powinien zawierać następujące informacje:
rok wypowiedzenia wojny: gracz ruszający się jako pierwszy (leader, nacja, nick gracza) / gracz ruszający się jako drugi (leader, nacja, nick gracza).
Gracz wypowiadający wojnę musi zaznaczyć pogrubieniem swoją nację (leader, nacja, nick gracza).
Przykładowe wpisy (Rudi atakuje Geo i rusza się pierwszy):
2000 BC: Rudi: Roosevelt / Holandia - Geo: Julius Caesar / Zulusi
lub
2000 BC: Roosevelt / Holandia (Rudi) - Julius Caesar / Zulusi (Geo)
Za braki wpisów będą dla nacji wyznaczane administracyjne kary finansowe zależne od zaawansowania etapu gry.

cheos - 2012-01-30, 14:32

2012-01-30:
Dodano punkt regulaminu:
5.11 Gracz, który przyjmuje propozycję pokojową ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie poinformować w wątku Aktualne wojny Dyplo 7.
Wpis powinien zawierać informacje jak w pkt. 5.10
Za braki wpisów będą dla nacji wyznaczane administracyjne kary finansowe zależne od zaawansowania etapu gry.

cheos - 2012-01-30, 19:05

2012-01-30:
Zmieniono punkt:
7.11.3 Każda darowizna musi zostać zgłoszona w odpowiednim wątku.

Obecne brzmienie:
7.11.3 Każda darowizna musi zostać niezwłocznie po przyjęciu zgłoszona przez osobę przyjmującą w korespondencji tajnej do Admina.

cheos - 2012-01-31, 13:12

2012-01-31:
Uległ zmianie punkt regulaminu, obecne brzmienie:

6. Teleportacja jednostek.
6.1 Teleportacja jednostek występuje, gdy wypowiadamy wojnę, zrywamy OB lub podpisujemy pokój z innym krajem a ma on jednostki na naszym terenie lub nasze są na jego. Występuje ona również, gdy jednostki obu krajów stoją na tym samym polu i wypowiadamy wojnę.
6.2 Zabronione jest celowe ustawianie własnych jednostek w taki sposób, który wymusi na wrogu teleportację albo (w wyniku wypowiedzenia wojny samemu) spowoduje teleportację wrogiej armii.
6.3 Teleportacja jednostek jest zabroniona oprócz przypadków wyszczególnionych poniżej.
6.3.1 Dozwolone jest teleportowanie pojedynczych jednostek wroga ze swojego terenu jak i pojedynczych własnych z terenu wroga w turze w której nastąpiło wypowiedzenie wojny lub zerwanie OB.
W takim przypadku teleportowane jednostki nie mogą się ruszyć w tej i następnej turze jak również nie mogą one być zaatakowane ani samemu atakować.
6.3.2 Dozwolona jest teleportacja podczas podpisania pokoju.
W takim przypadku teleportowane jednostki nie mogą w tej i następnej turze uczestniczyć w działaniach wojennych w szczególności atakować inne jednostki/miasta, niszczyć usprawnień, obsadzać garnizony miast.
Teleportowane jednostki nie mogą zostać zaatakowane aż do wykonania tury gracza który je posiada.
Admin może karencyjny okres dwóch tur wydłużyć w zależności od sytuacji na mapie rozgrywki, jak również może przedłużyć nietykalność teleportowanych jednostek.
6.4 Zabronione jest celowe wypowiadanie fikcyjnych wojen w celu teleportacji jednostek.
6.5 Dozwolona jest teleportacja dowolnie dużej liczby jednostek w jednym konkretnym przypadku. Jednostki wkroczyły na nasz teren wbrew woli gracza i pomimo wystosowania oficjalnego wezwania do opuszczenia granic (w turze, w której wkroczyły) i wyznaczeniu trasy nie zastosowały się do tego wezwania. Teleportacja jest dozwolona w następnej turze po niezastosowaniu się do wezwania, nie natychmiast poprzez zerwanie umowy OB. Gracz wezwany do opuszczenia granic nie ma obowiązku wracać wyznaczoną trasą (jest to tylko jego dobra wola) ale jeśli nie opuści granic jego wojsko może zostać teleportowane. W turze teleportacji i bezpośrednio po niej jednostki te nie mogą nikogo atakować, choć same mogą zostać zaatakowane. Jeśli gracz zauważy obcą armię na własnym terenie później niż w pierwszej turze marszu musi dać drugiej stronie minimum tyle czasu ile jej zajęło dotarcie tutaj.

Komentarz Admina:
Podpisanie OB to zysk płynący z międzynarodowych szlaków ale i ryzyko związane z możliwością wykorzystania naszych dróg przez obce państwo. Zapewnienia w kronice lub paktach tajnych o nieprzekraczaniu granic są tylko umową między graczami i ich złamanie nie jest złamaniem regulaminu.
Jeśli Gracz komuś nie ufa to niech nie podpisuje OB.
Jeżeli nie jesteś pewien skutków użycia teleportowanych jednostek zapytaj zanim doprowadzisz do cofnięcia tury.

cheos - 2012-01-31, 13:56

Skorygowałem jeszcze punkt 6.3.2.
Ujęto w powyższym poście:
6.3.2 Dozwolona jest teleportacja podczas podpisania pokoju.
W takim przypadku teleportowane jednostki nie mogą w tej i następnej turze uczestniczyć w działaniach wojennych w szczególności atakować inne jednostki/miasta, niszczyć usprawnień, obsadzać garnizony miast.
Teleportowane jednostki nie mogą zostać zaatakowane aż do wykonania tury gracza, który je posiada.
Admin może karencyjny okres dwóch tur wydłużyć w zależności od sytuacji na mapie rozgrywki, jak również może przedłużyć nietykalność teleportowanych jednostek.

cheos - 2012-02-08, 10:32

2012-02-08:
Skorygowano punkt regulaminu:
5.4.5 Zakaz podwójnych ruchów obowiązuje także w turze poprzedzającej wypowiedzenie wojny. Gracz nie może podczas jeszcze trwającego pokoju ruszyć się jako drugi, a w następnej zaatakować jako pierwszy.

Obecne brzmienie:
5.4.5 Zakaz podwójnych ruchów obowiązuje także w turze poprzedzającej wypowiedzenie wojny. Gracz nie może podczas jeszcze trwającego pokoju ruszyć się jako drugi lub wspólnie, a w następnej zaatakować jako pierwszy.

cheos - 2012-04-30, 16:14

2012-04-30:
Dodano punkt regulaminu:
14. Pakty jawne obronne (defensywne).
14.1 Pakt jawny defensywny jest jedynym rodzajem paktu jawnego objętym regulaminem i nadzorem Admina.
14.2 Pakt jawny defensywny w swojej nazwie powinien zawierać nazwy wszystkich krajów biorących udział oraz turę do której trawa. Brak tych informacji unieważnia pakt.
14.3 Jeżeli kraje zawierające pakt jawny defensywny są w stanie wojny pakt ten nie dotyczy tychże wojen i stron w nich uczestniczących.
14.4 Jeżeli dany kraj wypowie komuś wojnę przestaje on być automatycznie uczestnikiem paktu obronnego w stosunku do zaatakowanego kraju.

Edit-Uzasadnienie:
Pakt jawny defensywny ma na celu ochronę wspólnie stacjonujących jednostek sojuszniczych przed wybiórczym zaatakowaniem z zaskoczenia.
Taka była jego idea i tylko temu celowi ma służyć.
Nie może służyć do blokowania wypowiedzenia wojny poprzez zawarcie paktu i manipulacją godzinami wejścia.
Jeżeli podpisujesz pak z osobą która prowadzi wojnę niejako z automatu godzisz się na dołączenie do tych wojen. Wypowiedz wojnę(y) i nie kombinuj z paktem jawnym.
Edit:
Pak ten również nie może służyć pseudo uczestnictwie w wojnie czyli podpisaniu paktu, wstawieniu swoich wojsk do sojusznika i nie ponoszeniu kosztów wojny np. w postaci niezadowolenia.

cheos - 2012-04-30, 17:20

Doprecyzowałem dodając punkt:
14.5 Agresor atakujący którąkolwiek ze stron paktu nie musi wypowiadać wojny wszystkim uczestnikom do momentu gdy nie będzie miał konieczności zaatakowania jednostek danego uczestnika paktu.

cheos - 2012-05-31, 09:31

2012-05-31:
Zmieniono punkt regulaminu:
5.4.10 Gracz dołączający do trwającej już wojny musi dostosować kolejność wejść do trwającej już wojny.
NA
5.4.10 Gracz dołączający do trwającej już wojny musi dostosować kolejność wejść do trwającej już wojny o ile sam nie jest w stanie wojny.
5.4.10a Gracz dołączający do wojny będący już w stanie wojny może dostosować kolejność wejść do wojny do której dołącza lub do wojny którą aktualnie prowadzi.

Uzasadnienie:
Niejasność brzmienia punktu 5.4.10 w poprzedniej wersji.

cheos - 2012-07-31, 18:01

2012-07-31:
Wymiana surowców - wyjątek.

Państwa Miasta obecnie: Native Americans i Arabowie (Efe) mają ograniczone sankcje surowcowe. Mogą otrzymywać dowolną ilość surowców od dowolnej liczby Państw. Otrzymywane surowce nie są traktowane jako darowizny w rozumieniu pkt. 7.10 i 7.11 regulaminu.
Jednakże darować mogą tylko i wyłącznie jeden surowiec na Państwo Miasto.
Jest to wyjątek od regulaminu pkt. 7.10 i 7.11.

O status Państwa Miasta można się ubiegać u Darka z Lodowej Wyspy po uprzednim ograniczeniu swojego imperium do jednego miasta.
Zapraszamy chętnych.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group