www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jeste nowy? Kliknij tutaj!    Zgo gr Civ6     Zgos gr Civ5    Zgo gr Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMWISZ SI NA GR    Na ircu jest users osb. Zaaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Moved by: LDeska
2010-09-23, 23:42
Zasady gier Rankingowych KAC CivIV
Author Message
PeterDIK 
civloverxfire: dikow
Helped: 4 times
Age: 44
Joined: 04 Aug 2005
Posts: 334
Location: Lublin
starszy sierant sztabowy  Zoty order za specjalne zasugi - zaoyciel forum  Obibok – nie gra od 90 dni 
  Posted: 2005-12-25, 19:18   Zasady gier Rankingowych KAC CivIV

Zasady Rankingu Civ4 KAC
1.) Ranking KAC to prosta drabinka por?wnuj?ca umiej?tno?ci graczy. Tabela rankingowa oraz wszystkie statystyki dotycz?ce rankingu i graczy znajduj? si? TUTAJ

2.) Rankingowany jest ka?dy gracz, kt?ry zarejestruje si? na forum KAC i rozegra cho? jedn? gr? muliplayer rozgrywan? do rankingu KAC. Je?li przegra to musi zg?osi? przegrana (patrz ni?ej).

3.) O tym czy gra b?dzie rozgrywana do rankingu KAC decyduj? gracze przed gr?. Nie zg?aszamy gry na forum KAC przed czy w trakcie gry. Na forum KAC mo?na si? ew. um?wi? (w odpowiednim dziale i podyskutowa? o zasadach, je?li si? chce).

4.) Gracze przed gra decyduj? w jaki spos?b gra si? zako?czy: Z kontynuacjami, bez, podliczenie punkt?w po ilu? tam kontynuacjach, statek kosmiczny, zwyci?stwo kulturowe i jak sobie jeszcze b?d? chcieli.

5.) Je?li wszyscy gracze danej gry poza jednym graczem lub teamem rezygnuj? z gry, to gra ko?czy si? walkowerem.

6.) Zako?czenie i wynik gry zg?aszany jest po zako?czeniu gry przez gracza lub graczy (team) kt?rzy j? przegrali. Szczeg??y s? opisane TUTAJ

7.) Do rankingu dolicza si? punkty tylko za osoby kt?re zg?osi?y taka przegrana.

8). Nie ma musu zg?aszania przegranej gry. W tej gestii obowi?zuje fair play i m?stwo. Przegra?e? to miej odwag? i honor to zg?osi?.

9.) Je?li uczestnicy gry b?d? uwa?a? ze gracz kt?ry nie potwierdzi? gry zrobi? to celowo (a nie bo zapomnia?) to mog? mu w specjalnym dziale na forum wystawi? negatywn? opinie za t? gr?. W tej opinii musz? poda? jakiej gry lub zaj?cia to dotyczy?o. (opinie te? podlegaj? zasadzie fair play i ka?dy mo?e doda? ka?demu po 1 opinii negatywne na jedna gr?, nie dyskutujmy o opiniach, po prostu je kto? daje i tyle bo takie s? jego odczucia. O grach mo?na dyskutowa? w temacie zg?aszania wyniku gry.) Z graczem kt?ry b?dzie mia? du?o negatyw?w wiadomo, ?e nikt nie zagra.

10.) Dla potrzeb rankingu teamy s? traktowane jako jeden gracz o liczbie punkt?w b?d?cej ?redni? arytmetyczna sumy punkt?w cz?onk?w danego teamu przed obliczan? gr?. (zmiana 25.08.2006)

11.) Gr? wygrywa ten gracz kt?ry spe?ni wst?pne ustalenia co do zasad gry (wasze zasady gry s? oboj?tne dla rankingu, byle by?cie grali w civ4, nie wa?ne czy pbem, wa?ne by by?y to gry multi w civ4).

a. Gry co do kt?rych zostanie zg?oszony sprzeciw co najmniej po?owy graczy w nich uczestnicz?cych nie zostaj? uwzgl?dnione w rankingu do czasu uzyskania porozumienia graczy co do ich wyniku.

12.) Ka?dy nowy gracz otrzymuje 1000 punkt?w rankingowych. Jest to dolna granica punktacji poni?ej kt?rej ?aden gracz nie mo?e nigdy spa??.

13.) Poni?sza tabela skr?towo przedstawia te zale?no?ci:

Tabelka przelicznikowa
14.) Je?eli gracz ma ranking ponad 2000 pkt, liczba zdobytych przez niego punkt?w dzieli si? przez liczb? tysi?cy Twojego rankingu. Punkty tracone licz? si? normalnie. Ograniczenie z pewno?ci? zapobiegnie zdobywaniu zbyt du?ego (ponad 3000) rankingu.

15.) Wszelkie podejrzenia o oszukiwanie nale?y zg?asza? na forum. Jednak zakazane jest wszczynanie awantury z tego powodu. Podejrzenia nale?y udokumentowa?. Np. screen z gry, par? kolejnych sav?w. (obaj gracze musza udost?pni? publicznie swoje has?a do nacji, odmowa jest r?wnoznaczna z przyznaniem si? do winy)

a.) Spory takie rozstrzyga spo?eczno?? graczy rankingowanych, przez g?osowanie wi?kszo?ciowe (g?osowanie jest wa?ne bez wzgl?du na frekwencje) trwaj?ce 14 dni (ankiet? zak?ada admin). Wynik g?osowania jest ostateczny.

b.) W przypadku udowodnienia oszukiwania (g?osowanie na jego niekorzy??) gracz otrzymuje ostrze?enie i nie mo?e gra? w grach rankingowych przez tydzie?. Drugi taki przypadek w ci?gu roku od ostatniego oszukiwania to miesi?c bana na gry rankingowe. Trzeci przypadek w przeci?gu roku od ostatniego oszukiwania to wykluczenie z gier rankingowych na okres jednego roku.

c.) Je?li przez rok gracz nie b?dzie oszukiwa? to jego przewinienia s? anulowane.

d.) Zbyt cz?ste i nieuzasadnione oskar?enia o oszukiwanie b?d? traktowane jako zak??cenie porz?dku rankingu i tak?e podlega? b?d? ocenie przez g?osowanie (14 dni). Kary za takie zachowanie to odpowiednio: tydzie?, miesi?c i dwa miesi?ce. Podlegaj? one kasacji po roku.

e.) Karze nie podlegaj? ucieczki z gier oraz brak zg?aszania gier od tego s? negatywne opinie wystawiane na forum w odpowiednim dziale.

f.) Kary i opinie s? dodawane do tabelki rankingowej na tych samych zasadach jak punkty rankingowe.

16.) By unikn?? nieporozumie? i podejrze? gry rankingowe KAC powinny si? toczy? z zahas?owanymi nacjami. Dok?adnie omawiajcie zasady gry.
_________________
One Love, the Civ, the life...
Last edited by LDeska on 2007-03-16, 12:41; edited 9 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Display posts from previous:   
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Rules / Zasady
LDeska Polish-Spanish Pit-Boss game 0 2008-01-23, 11:29
LDeska
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Zasady Dyplo3
LDeska Dyplo #3 2 2008-05-20, 21:55
domel
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Zasady Dyplo3
LDeska Dyplo #3 - archiwum 0 2008-01-16, 14:08
LDeska
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Draft D10 - zasady i rezultaty
Bodek Dyplo 10 3 2014-09-15, 18:03
Bodek
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Oglne zasady gier FFA:
Richards Forum dyskusyjne gier FFA 0 2007-10-28, 15:13
Richards

Czas generowania strony : 0.41 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group